1942-43 Schiffstransporte - 2019 Fund U-23
1942-43 -  01
1942-43 -  02
1942-43 -  003
1942-43 Chemnitz 1
1942-43 Chemnitz 2
1942-43 Hirschberg 1
1942-43 Hirschberg 2
1942-43 Ingolstadt-01
1942-43 Ingolstadt-02
1942-43 Ingolstadt-03
1942-43 Spielzeug
1942-43 Strecke 1
1942-43 Strecke 2
1942-43 Strecke 3
1942-43 Strecke 4
1942-43 Strecke 5
1942-43 Strecke 6
U-Boot