Brunnengasse 1 & 2
Brunnengasse 1
Brunnengasse 1 (links) - und 2 (rechts) Eigentümer Fuhrmann Louis Steingrüber - unten Ausschnitte
Brunnengasse 1
Brunnengasse 1 - Ausschnitt
Brunnengasse 1
Brunnengasse 2 - Ausschnitt am Fenster unten Louis Steingrüber
Kinder
Brunnengasse - Kinder vor den Häusern
2005
Brunnengasse 1 (links) - und 2 (rechts) im heute.