1897-01-27 Hdf Militaerverein Previous page Next page
1897-01-27 Hdf Militaerverein