1885-01-05 Hdf Militaerverein Previous page Next page
1885-01-05 Hdf Militaerverein