1882-09-27 Hdf Militaerverein Previous page Next page
1882-09-27 Hdf Militaerverein